បន្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ

គួរតែបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្ស ឱ្យប្រើប្រាស់តិច ដោយផ្តោតលើអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែង

គួរតែបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្ស ឱ្យប្រើប្រាស់តិច ដោយផ្តោតលើអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែង ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ វាច្បាស់ណាស់ថា វិបត្តិថាមពលមិនមែនមកពីកង្វះថាមពលទេ តែមកពីការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់របស់យើង។ នេះមានន័យថា អ្នករាល់គ្នាអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិ ដោយការសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់តិច។ ប៉ុន្តែតើយើងអាចផ្លាស់ប្តូរ ព… Read More »គួរតែបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្ស ឱ្យប្រើប្រាស់តិច ដោយផ្តោតលើអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែង

មនុស្សចូលចិត្តជឿថា បច្ចេកវិទ្យាស្អាតថ្មី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន

មនុស្សចូលចិត្តជឿថា បច្ចេកវិទ្យាស្អាតថ្មី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន ។ ដោយពិចារណា លើផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងអស់នេះ ការនិយាយបំផ្លើស ជុំវិញប្រភពថាមពលជំនួស ហាក់ដូចជាហួសហេតុពេក។ ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាមនុស្ស មានទំនោរមិនអើពើនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន នៃប្រភពថាមពលជំនួស? ចម្លើយគឺស្ថិតនៅលើ ការលើកទឹកចិត្តរ… Read More »មនុស្សចូលចិត្តជឿថា បច្ចេកវិទ្យាស្អាតថ្មី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន